Ochrona danych

Polityka prywatności dla strony www.herkules.eu.com

Herkules sp. z o.o. przywiązuje duża wagę do ochrony Państwa danych osobowych oraz innych informacji jakie są przez nas pozyskiwane w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych. Państwa dane są zbierane przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jakie dane zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.herkules.eu.com („Strona”), jak je przetwarzamy i wykorzystujemy. Opisujemy także środki techniczne i organizacyjne jakie podejmujemy w celu ochrony Państwa danych.

 

A Administrator danych i dostawca usług

Administratorem danych związanych z funkcjonowaniem tej strony internetowej i dostawcą usług jest

Herkules Sp. z o.o (dalej “Herkules”)

Jastrowo
ul. Św. Walentego 44
64-500 Szamotuły
Phone +48 61 29 28 400

Email   info@herkules.eu.com
 www.herkules.eu.com

Reprezentowany przez prezesa zarządu Roland Żabierek  .

 

B Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

C Zakres zbieranych danych osobowych i sposób ich wykorzystania

 

C.I. Odwiedziny na stronie

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nie jest konieczne przekazywanie żadnych danych osobowych. Zbieramy jedynie i przetwarzamy dane, jakie Państwa przeglądarka internetowa przesyła do nas w sposób automatyczny. Obejmują one:

  • Datę i czas Państwa odwiedzin na stronie,
  • Rodzaj Państwa przeglądarki,
  • Ustawienia Państwa przeglądarki oraz
  • Adres IP z jakiego łączycie się Państwo z nasza stroną.

Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej naszą stronę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Przypisanie tej informacji do określonej osoby fizycznej jest bardzo trudne. Niemniej zgodnie z przepisami RODO jest on uważany za rodzaj danych osobowych.

Danych dostarczanych przez przeglądarki używamy w celu zapewnienia technicznej możliwości odwiedzin na naszej stronie, dodatkowo wykorzystujemy je w celach statystycznych oraz aby poprawić sposób funkcjonowania i wygląd naszej strony.

Podstawą prawną przetwarzania opisanych wyżej danych jest usprawiedliwiony interes administratora danych, oparty o art. 6 lit. f) RODO, polegający na poprawie funkcjonalności naszych stron internetowych.

 

C.II. Cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”). Są to małe pliki tekstowe, które państwa przeglądarka internetowa umieszcza i przechowuje na Państwa komputerze. Ich celem jest zoptymalizowanie naszej obecności w sieci i naszej oferty.

W większości są to tzw. „cookies sesyjne”: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

Niektóre ciasteczka generują informacje, pozwalające na automatyczne rozpoznawanie osób odwiedzających nasza stronę. Jest to możliwe, ponieważ ciasteczka zwierają państwa adres IP. Informacja uzyskana w ten sposób pozwala na zoptymalizowanie naszej oferty i ułatwienie Państwu dostępu do naszej strony. Tzw. „cookies trwałe” są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych również nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

W swoich przeglądarkach macie Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z naszej strony będzie nadal możliwe, jednak nie wszystkie funkcjonalności strony mogą być  dostępne.

 

Borlabs Cookie

Nasza strona korzysta z narzędzia pozwalającego na zarządzanie przechowywaniem ciasteczek, dostarczanym przez Borlabs GmbH, z siedzibą: Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy (Borlabs). Przy odwiedzinach na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywany jest dodatkowy plik cookie zapamiętujący zadeklarowane ustawienia oraz udzielone i wycofane zgody dotyczące ciasteczek, może on zostać usunięty na takich samych zasadach jak inne pliki cookie. Dane zgromadzone za jego pomocą nie są udostępniane Borlands. Podstawa do korzystania przez nas z informacji zawartych w zadeklarowanych ustawieniach dotyczących cookies są przepisy prawa nakładające obowiązek uzyskania zgody na korzystanie z cookies (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 173 ustawy prawo telekomunikacyjne).

 

C.III. Wtyczki i narzędzia podmiotów trzecich

 

Google Fonts

Nasza strona korzysta z Google Fonts, dostarczanych przez Google, których celem jest zapewnienie jednolitego stosowania czcionek wyświetlanych na stronie. Google Fonts są zainstalowane lokalnie na naszych serwerach, tak więc podczas połączenia ze stroną żadne dane nie są przekazywane na serwery Google. Więcej informacji o Google Fonts można znaleźć pod adresem:   https://developers.google.com/fonts/faq

 

Google Maps

Nasza strona korzysta z usługi Google Maps, dostarczanej przez Google Ireland Limited, z siedzibą  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (dalej: “Google”). Aby umożliwić korzystanie z tej usługi konieczne jest przechowywanie Państwa adresu IP. Informacja ta jest przekazywana na serwery Google w USA, gdzie jest archiwizowana. Jako administrator strony nie mamy wpływu na przekazywanie tych danych. Przekazywanie przez Google danych do USA jest oparte na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/  oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. Informacje o polityce przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod adresem  https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Korzystamy z Google Maps w celu ulepszenia wyglądu naszej strony i ułatwienia odnalezienia naszej lokalizacji. Stanowi to nasz usprawiedliwiony interes, oparty o art. 6 lit. f) RODO. W przypadku wyrażenia zgody na stosowanie tej technologii podstawą jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane będą przetwarzane przez czas w jakim będą niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do cofnięcia zgody.

 

C.IV. Kontakt z Administratorem

W przypadku przesłania zapytania za pośrednictwem adresu mailowego, wskazanego na stronie internetowej Administratora, gromadzimy następujące dane osobowe:

  • adres poczty elektronicznej (e-mail) osoby wysyłającej zapytanie,
  • powiązaną z powyższymi danymi treść zapytania w tym temat, oraz ewentualne inne dane podane przez osobę wysyłającą zapytanie.

Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. podstawą przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prawie do nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji z podmiotami zainteresowanymi jego usługami i produktami. Dane osobowe związane z zapytaniem są przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

D Odbiorcy danych

Zbierane za pomocą strony przez Herkules dane mogą być udostępniane pracownikom Herkules, oraz podmiotom, które przetwarzają dane na polecenie Herkules. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, czy podmioty dostarczające systemy do analizy ruchu na stronie internetowej.

Herkules nie przekazuje danych pozwalających na identyfikację użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

E Profilowanie

Dane osobowe osób korzystających ze strony lub kontaktujących się z Herkules nie podlegają profilowaniu.

 

F Prawa osób których dane dotyczą.

Użytkownikom Strony przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz żądana sprostowania nieprawidłowych danych.

W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Użytkownik może domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość tych danych.

Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, jak również w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Użytkownik może żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Użytkownikowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

W przypadku gdy dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych. W takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkowników, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Użytkownikom przysługuje prawo otrzymania danych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te użytkownik może przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Może też, jeśli będzie to technicznie możliwe, żądać by zostały one przez nas bezpośrednio przesłane innemu administratorowi.

Uprawnienia o których mowa powyżej można wykonywać przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@herkules.eu.com

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155)

 

G Zakres zastosowania i zmiany polityki prywatności

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie korzystania ze strony internetowej Administratora prowadzonej pod adresem www.herkules.eu.com.  Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością można znaleźć pod adresem https://www.herkules.eu.com/datenschutz/.

Niniejszy dokument nie odnosi się do stron innych dostawców usług, do których na naszej stronie mogą zostać zamieszczone odesłania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych podmiotów nie związane z naszą stroną.

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, stosownie do zmian dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych związanych z funkcjonowaniem naszych stron internetowych.